คำชี้แจงเกี่ยวกับชุดการเรียน

 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver ใช้สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์นี้ ประกอบด้วย
  1. คำชี้แจงเกี่ยวกับชุดการเรียน
  2. คำแนะนำสำหรับครู
  3. คำแนะนำสำหรับนักเรียน
  4. เนื้อหา, ตัวอย่างชิ้นงาน, แบบสรุปบทเรียน, ใบกิจกรรม, แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
 3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์นี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ตอน ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง ได้แก่
  • ตอนที่ 1 การสร้างเว็บไซต์
  • ตอนที่ 2 การสร้างข้อความ
  • ตอนที่ 3 การตกแต่ด้วยภาพ
  • ตอนที่ 4 การใส่ตาราง
  • ตอนที่ 5 การเชื่อมโยง