คำแนะนำสำหรับนักเรียน

 1. ชุดการเรียนฉบับนี้มีทั้งหมด 9 ชุด
 2. ชุดการเรียนเล่มนี้เป็นชุดที่ 1 เรื่อง การคูณ การหาร และเศษส่วน
 3. ขั้นตอนในการทำชุดการเรียนสำหรับนักเรียน
  1. ศึกษาทำความเข้าใจกับจุดประสงค์การเรียนรู้
  2. ศึกษาทำความเข้าใจบัตรเนื้อหา
  3. ทำแบบฝึกในบัตรคำถาม
  4. สรุปเนื้อหา เรื่อง การคูณ การหาร และเศษส่วน
  5. ทำแบบทดสอบย่อย
  6. ตรวจคำตอบจากบัตรเฉลยและเฉลยแบบทดสอบย่อย ท้ายชุดการเรียน