คำแนะนำสำหรับครู

 1. ชุดการเรียนฉบับนี้มีทั้งหมด 9 เล่ม
 2. ชุดการเรียนเล่มนี้เป็นเล่มที่ 1 เรื่อง การคูณ การหาร และเศษส่วน
 3. ส่วนประกอบของชุดการเรียนแต่ละเล่มประกอบด้วย
  1. คำนำ
  2. คำชี้แจง
  3. คำแนะนำสำหรับครู
  4. คำแนะนำสำหรับนักเรียน
  5. ขั้นตอนในการศึกษา
  6. จุดประสงค์
  7. บัตรเนื้อหา
  8. บัตรคำถาม
  9. แบบทดสอบย่อย
  10. บัตรเฉลย
  11. เฉลยแบบทดสอบย่อย
 4. ควรศึกษาคำแนะนำในการใช้ชุดการเรียนก่อนใช้ทุกครั้ง